IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Čitanje fajla znak po znak

Čitanje fajla znak po znak se vrši funkcijom fgetc. Funkcija fgetc čita fajl znak po znak sve dok ne dodje do kraja fajla. Jedini parametar te funkcije je pokazivač na fajl (u našem slučaju $fp). Funkcija se najčešće smešta u WHILE petlju jer nakon svake iteracije čita naredni znak sve dok ne naidje do kraja fajla. E sad možemo te znakove odma obradjivati, ili ako ih trebamo nekako grupisati onda možemo sve te znakove pamtiti u niz, itd. Evo jednog primera:

<?
$fp = fopen("podaci.txt", "r");
if (!$fp) {
  echo "Nije otvoren fajl";
  exit;
}
while (false !== ($znaci = fgetc($fp))) {
  if ($znaci=="\n") $znaci="<br>";
  echo "$znaci";
}
?>

Rezultat bi izgledao ovako:

0 Milan 176 70
1 Pera 185 95
2 Dejan 171 81
3 Slavko 189 105

Tekstualne znakove za kraj redan "\n" zamenjujemo HTML oznakom za novi reda "<br>" da se ne bi ispis sadržaja datoteke izvršio u jednom redu i bio nečitljiv.

Postoji i funkcija fgetc koja se razlikuje od fgets po tome što vraća znak „EOF“ za kraj fajla. Da se kraj fajla "EOF" ne bi ispisao koristimo if nardbu da kad se naidje na taj znak da se preskači ispisivanje.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija