IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Crtanje raznih oblika

Svaki složeniji crtež mora da sadrži sledeće funkcije:

  • beginPath()
  • closePath()
  • stroke()
  • fill()

Kao što znamo složeniji crteži se sastoje od raznih geometrijskih oblika, kao što su linije, pravougaonici, krugovi, itd.

BeginPath( ) je zapravo kontejner koji sadrži definicije svih geometrijskih oblika koji skupa definišu jedan crtež.

ClosePath( ) zatvara formu crteža. Nije uvek potrebno koristiti closePath ali da mnogo ne komplikujemo bolje je uvek koristiti.

Stroke( ) je funkcija koja se koristi za crtanje kontura, a fill( ) za crtanje ispunjenih površina. Evo jednog crteža trougla koji demonstrira upotrebu beginPath:

function crtaj() {
  canvas = document.getElementById("kocke");
    if (canvas.getContext) {
       ctx = canvas.getContext("2d");
       ctx.beginPath();
       ctx.moveTo(75,50);
       ctx.lineTo(100,75);
       ctx.lineTo(100,25);
       ctx.fill();
    }
}

moveTo( ) je vrlo korisna funkcija, koja zapravo ne definiše nikakv geometrijski oblik, ali može da pomera sve moguće oblike. Princip rada je takav, da na primer imate olovku na stolu, i sad je vi uzmete i pomerite je sa jednog mesta na drugo. Znači, kad definišemo neki oblik pmoću beginPath() funkcijom i kad se pozove ta funkcija onda se crtež crta u koordinati (0, 0). Medjutim mi možemo pomoću moveTo() funkcijom da pomeramo taj crtež u koju god želimo koordinatu unutar našeg platna za crtanje. To je jedan korisan način upotrebe ali mi možemo pomerati ne samo ceo crtež, već i pojedine geometrijske oblike unutar same defincije nekog crteža. Evo primera:

function crtaj() {
    canvas = document.getElementById("kocke");
    if (canvas.getContext) {
        ctx = canvas.getContext("2d");
        ctx.beginPath();
        ctx.arc(75,75,50,0,Math.PI*2,true); // definisanje spoljnog celog kruga
        ctx.moveTo(110,75);
        ctx.arc(75,75,35,0,Math.PI,false); // definisanje usta
        ctx.moveTo(65,65);
        ctx.arc(60,65,5,0,Math.PI*2,true); // levo oko
        ctx.moveTo(95,65);
        ctx.arc(90,65,5,0,Math.PI*2,true); // desno oko
        ctx.stroke();
    }
}

lineTo(x, y) - Funkcija za crtanje linije. Kao što znamo, da bi smo nacrtali liniju potrebno je definisati dve tačke. Funkcija lineTo( ) definiše jednu tačku a druga tačka je koordinatni početak. E sad ako želimo liniju koja ne prolazi kroz koordinatni početak onda koristimo funkciju moveTo( ) za izmeštanje koordinatnog početka. Evo primer korišćenja linija u crtanju dva trougla od kojih je jedan isunjen a drugi samo kontura:

function crtaj() {
    canvas = document.getElementById("kocke");
    if (canvas.getContext) {
        ctx = canvas.getContext("2d");
         // Ispunjen trougao
        ctx.beginPath();
        ctx.moveTo(25,25);
        ctx.lineTo(105,25);
        ctx.lineTo(25,105);
        ctx.fill();
        // Kontura trougao
        ctx.beginPath();
        ctx.moveTo(125,125);
        ctx.lineTo(125,45);
        ctx.lineTo(45,125);
        ctx.closePath();
        ctx.stroke();
     }
}

arc(x,  y,  poluprečnik,  početakKruga,  krajKruga,  smer) - funkcija za crtanje krugova i isečaka krugova (lukova). X i Y su koordinate tačke centra kruga. Smer crtanja luka je suprotan od smera kretanja na satu ako je true, a ako je false onda je u smeru kretanja kazaljke na satu. PočetakKruga i KrajKruga su parametri koji definišu početak i kraj luka kruga a mere se u radijanima. Da biste pretvorili uglove u stepenima u uglove u radijanima koristite sljedeći JavaScript izraz:

radijani = (Math.PI/180) * stepeni

Evo primera za više slučajeva krugova:

function crtaj() {
canvas = document.getElementById("kocke");
 if (canvas.getContext) {
  ctx = canvas.getContext("2d");
  for(var i=0; i<4; i++){
   for(var j=0; j<3; j++){
     ctx.beginPath();
     x = 25 + j*50; // x coordinate
     y = 25 + i*50; // y coordinate
     radius = 20; // Arc radius
     startAngle = 0; // Starting point on circle
     endAngle = Math.PI+(Math.PI*j)/2; // End point on circle
     anticlockwise = i%2==0 ? false : true; // clockwise or anticlockwise
     ctx.arc(x,y,radius,startAngle,endAngle, anticlockwise);
     if (i>1){
       ctx.fill();
     } else {
       ctx.stroke();
     }
   }
  }
 }
}

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte