IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Funkcije preg_replace_callback i preg_quote

preg_replace_callback()

Funkcija preg_replace_callback je slična funkciji preg_replace. Preg_replace sa varijantom "$n" radi tako da isčitava odredjene "reči" iz $tekst i pravi onako kako kombinujemo "$n" elemente i to bez ikakvog menjanja tih "$n" elemenata. Medjutim preg_replace_callback ima mogućnost promene tih elemenata ! Menja tako što na mestu drugog parametra se piše ime funkcije u kojoj želimo da napravimo odredjene zamene. Evo primera pa će sve biti jasno:

$text = "Jedna od boljih godina je bila 2002, 2006, 2007 a mozda i 2008";
function sledeca_godina ($zamena){
return $zamena[1]+1;
}
echo preg_replace_callback ( "/(\d{4})/", "sledeca_godina", $text);

Rezultat:

Jedna od boljih godina je bila 2003, 2007, 2008 a mozda i 2009

>Mislim da je sve jasno i da ne treba objašnjenje. Naravno i ovde postoji četvrti parametar koji odrdjuje koliko maksimalno zamena može da se izvrši. Pa tako ako bi smo napisali preg_replace_callback ("/(\d{4})/", "sledeca_godina", $text, 1) rezultat bi bio "Jedna od boljih godina je bila 2003, 2006, 2007 a mozda i 2008". Znači zamenjena je i uvećana samo prva godina.

Ako sve ostane isto u gornjem primeru a promenimo samo return "svaka od"; razultat bi bio "Jedna od boljih godina je bila svaka od, 2007, 2008 a mozda i 2009". Znači mi ne moramo samo računati.

Detaljnije o ovoj funkciji i još neke primere, kao i složenije reg izraze možete videti na LINK

preg_quote()

Funkcija preg_ quote stavlja obrnutu kosu crtu ispred svih znakova u znakovnom nizu koji predstavljaju deo sintakse regularnog izraza. Ovo je korisno ako imate znakovni niz dobijen tokom izvršavanja kome treba naći podudaranje s nekim tekstom, a taj niz može sadržati posebne znakove regularnog izraza. Ako je zadat opcioni $granicnik, i on će biti pretvoren u poseban znak. To je korisno za pretvaranje graničnika u posebne znakove, što je potrebno u funkcijama biblioteke PCRE. Najčešći graničnik je " / ".

string preg_quote (string $string, [string $granicnik])

Posebni znakovi regularnih izraza su sledeći: \ + . * ? [ ] $ ( ) { | = ! < > | :

Primer:

$string = "$40 paaaaaa g3?400";
$reci = preg_quote($string, "/");
echo $reci;

Rezultat:

\$40 fpaaaaaa g3\?400

Detaljnije o ovoj funkciji i još neke primere, kao i složenije reg izraze možete videti na LINK

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija