IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Funkcije za manipulaciju stringovima

Znakovne nizove koje unose korisnici preko HTML forme moramo radi sigurnosti prethodno proveriti i isfiltrirati pomoću ugradjenih PHP funkcija koje će mo obraditi u nastavku.

filter_var()

Funkcija filter_var proverava ispravnost unetog mejla. Ako je ispravno unet mejl vraća true a ako je nepravilan vraća false. Funkcija izgleda ovako:

filter_var($mejl, FILTER_VALIDATE_EMAIL);

Gde je je $mejl string mejla koga proveravamo.

trim()

Funkcija trim briše praznine sa početka i kraja stringa.

$podatak = trim($podatak);

Ova funkcija uklanja višak praznina sa početka i kraja znakovnog niza. Na primer niz $podatak = "      D E J AN    " počinje sa 6 praznina i završava se sa 4 praznine. Posle filtriranja kroz trim funkciju rezultat će biti:

"D   E  J AN"

Dakle uklonjene su praznine sa početka i kraja niza.

ltrim() i chop()

Za razliku od trim funkcija ltrim uklanja praznine samo sa početka niza a funkcija chop samo sa kraja niza.

preg_replace()

Izbacivanje svih praznina iz teksta se obavlja funkcijom ereg_replace. Znači i sa početka, i sa kraja, a i iz sredine ova funkcija uklanja sve praznine. Evo primera:

<?php
$string = "This string has no whitespaces.";
echo preg_replace( "/ +/", "", $string );
?>

Obratite pažnju da ispred znaka plus u izrazu je jedan razmak. Rezultat je sledeći:

Thisstringhasnowhitespaces.

A ukoliko hoćemo da ostavimo tamo gde ima praznina samo po jedno mesto onda umesto "" (bez razmaka izmedju navodnika) stavimo " " – jedan razmak, ili već koliko želimo.

strip_tags()

Formatiranje stringa koji sadrži PHP i HTML oznake vršim funkcijom strip_tags. Zlonamerni posetioci mogu ugroziti bezbednost sajta ako im se dozvoli da preko forme unose HTML ili PHP skripte. Da se to ne bi desilo koristi se funkcija strip_tags( ) koja prečišćuje string od svih HTML i PHP oznaka (tagova). Prototip je:

string strip_tags ( string $str [, string $dozvoljeni_tagovi])

$str je string koji se prečišćava od HTML i PHP tagova, a opcioni parametar $dozvoljeni_tagovi sadrži dozvoljene tagove. Evo i primera:

<?php
$text = "Test paragraph<br>Ostali text";
echo strip_tags($text);
// A ako želimo dozvoliti <br> tag onda pišemo:
echo strip_tags ($text, "<br>");
?>

Rezultat će biti:

Test paragraphOstali textTest paragraph
Ostali text

addslashes()

Formatiranje znakovnih nizova pre unosa u bazu podataka se obavlja funkcijom addslashes(). Znakovi u stringu, kao što su su navodnici (obični i dvostruki), obrnuta kosa crta (\) i znak NULL, prilikom unosa u bazu podataka mogu da izazovu probleme zato što se tumače kao upravljački znakovi. Da do toga ne bi došlo, pre upisa u bazu podataka, stringovi koji se unose preko formi od strane korisnika trebamo prečistiti funkcijom addslashes. Na primer:

$ime = addslashes($ime);

Kada se koristi ova funkcija problematični znak će u bazi podataka biti smešten sa kosom crtom (\) ispred.

stripslashes()

A kada izvlačimo podatke iz baze i pre njihovog korišćenja neophodno je izvršiti uklanjanje zaštitne kose crte ispred problematičnih znakova funkcijom stripslashes() na sledeći način:

$ime = stripslashes($ime);

PHP može automatski da dodaje i briše kose crte upotrebom magičnih navodnika, ali o tome kasnije.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija