IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JavaScript FOR, WHILE i DO WHILE petlje

For petlja

For petlja omogućava višestruko prolaženje kroz jedan te isti programski blok.

for (pocetniIzraz; uslov; korak) {
    // naredbe
}

Tri parametra unutar zagrada petlje for igraju ključnu ulogu. U petlji pocetniIzraz izvršava se samo jednom kada se pokreće petlja. Najčešća primena početnog izraza je dodela imena i početne vrednosti promenljivoj brojača petlje. Izraz uslov definiše do koje vrednosti brojač petlje treba da ide pre nego što se kruženje završi. Poslednja izraz korak nakon svakog izvršenja petlje uvećava ili smanjuje za odredjeni korak brojač.

Evo na primer napišimo kod koji ispisuje brojeve od 0 do 10, svaki u posebnom redu.

<html><body>
<script language="javascript">
for (var i=0; i<=10; i++) {
    document.write(i + "<br>")
}
</script></body></html>

while petlja

While petlja izvršava blok koda sve dok je uslov ispunjen. While petlja se koristi kada neznamo unapred broj iteracija. Kada je poznat broj iteracija obično se koristi for petlja jer je brža. Kao primer ispišimo brojeve od 10 do 20:

a=10;
While (a < 21) {
    document.write(a + "<br>");
    a++;
}

Do while

JavaScript nudi još jednu konstrukciju petlje zvanu do while. Formalna sintaksa za ovu konstrukciju je sledeća:

do {
    //naredbe
}
while (uslov)

Razlika između while i do.. while petlje je ta što se u do.. while petlji naredbe izvršavaju bar jednom pre nego što se uslov ispita, dok u petlji while to nije slučaj.

Po nekad petlje nemaju potrebu da nastave kruženje kroz ostatak vrednosti u opsegu brojača petlje. Tad se za izlazak iz petlje koristi naredba break. Ona govori JavaScript-u da izađe iz petlje, i izvršavanje skripta se nastavlja odmah iza bloka petlje.

continue

Naredba continue primorava skript da, ako je uslov ispunjen, pređe na sledeći korak tj. poveća vrednost brojača i nastavi petlju od te vrednosti.

for(i = 1; i <= 20; i++){
    if (i = = 13) {
    continue;
    naredbe
...

U slučaju ugnežđenih for petlji, naredba continue utiče na petlju for u čiji trenutni opseg spada i konstrukcija if.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte