IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JavaScript promenjljive

U JavaSript razlikujemo formalne, i nazovimo, neformalne tipove podataka. Formalni podaci su oni koje programer definiše u promenjljive, a neformalni su oni koji se razmenjuju izmedju JavaScript koda i Brauzera. Na primer ako postoji JavaScript naredba koja kontroliše kliktanje na neko dugme, onda kad se klikne brauzer i JavaScript razmenjuju neformalne podatke o kliktanju. Nećemo ulaziti u detalje neformalnih podataka ali eto čisto da se napomene.

Podaci koji nas kao JavaScript programere najviše zanimaju su naravno formalni JavaScript podaci. Formalni tipovi podataka su:

  • String- niz znakova unutar navodnika
  • Brojevi- bilo koji broj koji nije pod navodnicima
  • Boolean- logičko istinito(true) ili neistinito(false)
  • Null- lišeno vrednosti
  • Object- sva svojstva i metodi koji pripadaju objektu ili nizu
  • Function- definicija funkcije

Najpogodniji način za rad sa podacima u skriptu je dodeljivanje podataka promenljivima. Promenljiva se u JavaScript-u definiše metodom dodeljivanja. Na primer promenjljivoj pod nazivom brojUcenika dodelimo vrednost 30:

brojUcenika = 30

Operator za dodeljivanje vrednosti je znak jednakosti. U JavaScriptu imena promenljivih se sastoje od slova engleske abecede (a-z, A-Z), cifara (0-9) i donje crte ( _ ). Kao početni znak u nazivu promenjljive može biti slovo i donja crta ali ne i broj. Za ime promenljive ne može se uzeti ni jedna JavaScript ključna reč. Promenljiva u nazivu ne može sadržati razmak. Ako ipak postoji potreba za imenom od više reči, postoje dve varijante združivanja reči u jednu. Prva je da se reči razdvoje donjom crtom (broj_ucenika), a u druga da početno slovo reči bude veliko slovo (brojUcenika). U promenjljivama se razlikuju mala i velika slova pa su brojKilograma i BrojKilograma dve različite promenjljive.

Promenjljivoj koja je deklarisana unutar funkcije može se pristupiti samo unutar te funkcije. Kada se funkcija napusti, promenljiva prestaje da važi. Ovakve promenljive se nazivaju lokalne i može postojati više lokalnih promenljivih sa istim imenom u različitim funkcijama. Ako je promenljiva deklarisana van funkcije tada je slobodna za pristup svim funkcijama sa stranice, ali koje su ispod promenjljive u kodu. Oblast važenja ovih promenljivih tzv. globalnih, počinje od mesta gde su deklarisane pa sve do kraja koda.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte