IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JavaScript regularni izrazi

Regularni izraz (engl. skr. regexp ili regex, u množini regexps, regexes ili regexen) je string koji opisuje, menja, sparuje, ili pretražuje skup stringova, u skladu sa određenim sintaksnim pravilima.

Regularni izrazi proširuju mogućnosti manipulacijom stringova i to pomoću javascript funkcijama kao što su:

  • match( )
  • replace( )
  • search( )

U JavaScript -u string regularnog izraza ima dva dela:

regIzraz = /uzorak/modifikatori

Znači, izmedju dve kose crte se piše konkretno uzorak regularnog izraza (koji se sastavlja iz tabela "Zagrade" "Metakarakteri" "Kvantifikatori") a modifikator je jedan ili više simbola (mogu i sva tri simbola biti zajedno samo ih pišete jedan pored drugi) iz tablice "Modifikatori".

Modifikatori:

Modifikator Opis
i Ne pravi razliku izmedju mala i velika slova
g Proći kroz ceo string. A kad je bez " g " onda kad se naidje na prvo podudaranje ili pretragu onda se staje
m Izvodi podudaranje svih redaka

Zagrade

Izgled Opis
[abc] Pronaći bilo koji znak a, b, c
[^abc] Pronaći bilo koji znak a da nije a, b, c
[0-9] Pronaći brojeve od 0 do 9
[a-z] pronaći sva mala slova
[A-Z] pronaći sva velika slova
[a-Z] pronaći sva slova
[belo|plavo|crno] pronaći ili reč belo ili reč plavo ili reč crno

Metakarakteri

Metakarakter Opis
. Tačka pronalazi bilo koji znak, ili zamenjuje bilo koji znak
\w Pronalazi bilo koji word znak. Znači slova, brojevi i podvučeno.
\W Pronalazi bilo koji znak osim word znakova.
\d Pronalazi brojeve
\D Pronalazi bilo koji znak osim brojeve
\s Pronalazi razmake i tabulatore, ekvivalentno izrazu [\t\n\r\f\v]
\S Pronalazi znakove a da nisu tabulatori i razmak
\b Pronadji podudaranje na početku ili/i kraju reči
\B Pronadji podudaranje ali da nije na početku i kraju reči
\0 Nadji null znak
\n Pronadji znak novog reda
\f Pronadji novi red
\r pronadji povratak
\t Pronadji tabulator
\v Pronadji vertikalni tabulator
\xxx Pronadji znak mimo oktalnog broja xxx
\xdd Pronadji znak mimo heksadecimalnog broja dd
\uxxxx Pronaći Unicode znak naveden mimo heksadecimalnog broja xxxx

Kvantifikatori

Kvatifikator Opis
n+ Pronalazi jednom ili više puta prethodni znak. Na primer bo+ će pronaći  bo, i boo, ali neće i b
n* Isto kao gore samo što pronalazi i nula puta, odnosno pronaći će i b
n? Pronalazi na primer b i bo ali neće boo
n{X} Pronalazi znak n tačno X puta. Na primer o{2} pronalazi samo oo
n{X,Y} na primer o{2,4} pronalazi oo, ooo, i samo još oooo
n{X,} Pronalazi minimum X puta. Na primer o{3} pronalazi ooo, oooo i tako dalje
n$ Traži znak na kraju reči. Na primer abc$ podudariće se sa reči pegfabc
^n Traži znak na početku reči. Na primer ^abc podudariće se sa reči abcdefr
?=n Pronalazi bilo koji niz koji sledi specifičan niz n
?!=n Pronalazi bilo koji niz koji ne sledi specifičan niz n

match( )

match( ) funkcija vraća podudaranja ako ih nadje, na primer izmedju regularnog izraza i stringa koji se kontroliše. Ako ne nadje vraća nulu. Evo primera:

<script type="text/javascript">
str="Mali pali za palidrom";
document.write(str.match(/ali/gi));
</script>

Rezultat:

ali,ali,ali

replace( )

replace( ) funkcija traži podudaranje izmedju stringova, ili regularnog izraza i stringa, i ako nadje vrši zamenu tog nadjenog sa novin stringom. Evo primera:

<script type="text/javascript">
str="Poseti danas Danicu.";
document.write(str.replace(/dan/gi, "nocas"));
</script>

Rezultat:

Poseti nocasas nocasicu.

search( )

search( ) funkcija traži podudaranje između regularnih izraza i stringa, i vraća položaj podudaranja: Znakove broji od 0. A ako ne nadje vraća -1.

<script type="text/javascript">
str="Poseti danas Danicu";
document.write(str.search(/Dan/i));
</script>

Rezultat:

7

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte