IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Linije

Po nekad je potrebno u nekom redu iscrtati neku horizontalnu liniju. Na primer da odvoji neke pasuse, ali može da se linija iscrtava i u drugim slučajevima, zbog estetike itd. HTML tag za iscrtavanje horizontalne linije ima naziv HR, i on nema zatvarajući tag. Kao primer daću kod sa svim varijantama HR taga a posle ću objasniti.

<BODY>
<HR>
<HR WIDTH=35%>
<HR WIDTH=100>
<HR WIDTH=50% ALIGN=LEFT>
<HR WIDTH=50% ALIGN=RIGHT>
<HR WIDTH=60% SIZE=1>
<HR WIDTH=60% SIZE=10>
<HR WIDTH=60% SIZE=3 COLOR="blue">
<HR WIDTH=60% SIZE=8 NOSHADE>
</BODY>

Linije

Objašnjavaću red po red kod-a. Ako je napisano samo <hr> onda se iscrtava horizontalna linija od kraja do kraja prostora kojeg definiše tag u kome je ugnježđen HR tag. U našem slučaju HR tag je ugnježđen u BODY tagu tako da će se horizontalna linija iscrtavati horizontalno duž celog ekrana. Kada se napiše samo <hr> onda je debljina linije po defoltu 3, a boja crna.

U drugom redu smo ubacili u HR tag i atribut WIDTH = 35%. Taj atribut definiše dužinu linije, i to u procentima. Mi smo stavili 35%, što znači da bez obzira na rezoluciju ekrana dužina linije će uvek biti 35% od rezolucije ekrana po horizontali. Uočite i još jednu stvar, da se po defoltu horizontalne linije iscrtavaju centrirane ako se drugačije ne naglasi. U sledećem redu koda nisu procenti u WIDTH atributu već pikseli. To znači da se dužina ne definiše u zavisnosti od rezolucije ekrana, već će uvek biti fiksno u našem slučaju 100 piksela. To znači da će na ekranima manjih rezolucija linija biti veća od ekrana sa većim rezolucijama.

U četvrtom redu koda ispod BODY taga imamo HR tag sa novim atributom ALIGN. Rekli smo da se po defoltu linije iscrtavaju centrirane. Ako želimo to da promenimo onda se koristi ovaj ALIGN atribut i to tako da ako želimo ulevo da pomerimo  pišemo ALIGN = left, a ako želimo udesno onda ALIGN = right.

U šestom redu koda definišemo i debljinu linije. Debljina ide od SIZE = 1 do mislim SIZE = 100. Debljina se definiše samo u pikselima.

U osmom redu imamo atribut COLOR koji definiše boju linije. Napomena, da ukoliko se ne definiše atributom, ako je linija prilično debela ona se iscrtava linijama koje oivičuju površinu linije a unutrašnjost linije je u boji pozadine. Medjutim i to se može promeniti da se popuni i unutrašnjost linije bojom koju definiše atribut COLOR. U tu svrhu koristi se atribut NOSHADE.

I na kraju treba reći da svi atributi u HR tagu koje smo u ovom naslovu naveli mogu se koristiti u isto vreme, ili razne njihove kombinacije po potrebi.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma