IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Obradjivači dogadjaja

Daću sve obradjivače dogadjaja tabelarno sa objašnjenjima, i mislim da će značenje biti jasno. A kasnije ćemo većinu obradjivača dogadjaja ponaosob potkrepiti primerima.

Dogadjaj Opis Obradjivač dogadjaja
blur Kada pomeramo fokus sa elementa onBlur
click Klik miša na objekat onClick
dblclick Dupli klik miša na objekat onDblClick
change Događa se kada korisnik promeni vrednost u text, textarea ili select elementima forme. onChange
focus Događa se kada element  forme dobije ulazni fokus. onFocus
load Događa se nakon učitavanja stranice. onLoad
mouseover Događa se kada korisnik pomera miša preko objekta onMouseOver
mouseout Događa se kada miš pređe preko objekta. onMouseOut
select Događa se kada korisnik izabere ulazno polje forme. onSelect
submit Događa se kad je forma prosleđena HTTP serveru (kada korisnik klikne na dugme za slanje sadržaja forme). onSubmit
abort Dogadjaj koji se aktivira pri prekidu ucitavanja slike onAbort
eror Dogadjaj koji se aktivira kada dodje do greske pri ucitavanju slike onEror
keydown Dogadjaj koji se aktivira kada se pritisne taster onKeyDown
keypress Dogadjaj koji se aktivira kada se pritisne taster ili otpusti onKeyPress
keyup Dogadjaj koji se aktivira kada se taster otpusti onKeyUp
mousedown Dogadjaj koji se aktivira kada se pritisne taster misa onMouseDown
mousemove Dogadjaj koji se aktivira kada se pomeri mis onMouseMove
mouseup Dogadjaj koji se aktivira kada otpusti taster misa onMouseUp
reset Dogadjaj koji se aktivira kada se pritisne taster Reset onReset
resize Dogadjaj koji se aktivira kada se promeni velicina prozora onResize
unload Događa se kada korisnik napušta HTML dokument, pre nego što počne sa učitavanjem novog HTML dokumenta. onUnload

Događaje vezujemo za sledeće HTML elemente:

HTML element Određivači događaja koji mogu da se primene
Lista za izbor onBlur, onChange, onFocus
Text element onBlur, onChange, onFocus, onSelect
Textarea element onBlur, onChange, onFocus, onSelect
Button element onClick
Checkbox onClick
Radio Button onClick
Hypertext Link onClick, onMouseOver
Reset Button onClick
Submit Button onClick
Document onLoad, onUnload
Window onLoad, onUnload
Form onSubmit

Dosta objekata ima metode koji simuliraju događaje.To može biti posebno korisno u nekim slu;ajevima ako želimo da simuliramo neke akcije korisnika. U JavaScriptu su raspoloživi sledeći simulatori događaja koje će mo kasnije detaljnije proučiti:

  • blur( )
  • click( )
  • focus( )
  • select( )
  • submit( )
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte