IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

OnClick

Najčešće korišćeni obradjivač događaja uzrokovan akcijom miša je OnClick. Objekti koji prihvataju OnClick događaj su linkovi, check box-ovi i dugmad (uključujući submit, reset i radio buttons).

U sledećem primeru daćemo jednostavnu formu koja odgovara na kliktaj komponenti forme.

<html><head>
<script type=text/javascript>
function kliktanje(){
    window.alert("Aktiviran je onClick dogadjaj!");
}
</script></head><body>
<a href="javascript:kliktanje()">Standardni link</a>
<form>
<input type="RADIO" OnClick="kliktanje()">RadioButton<br>
<input type="CHECKBOX" OnClick="kliktanje()">CheckBox<br>
<input type="BUTTON" OnClick="kliktanje()" value="Standardno dugme"><br>
<input type="RESET" OnClick="kliktanje()"><br>
<input type="SUBMIT" OnClick="kliktanje()"><br>
</form></body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte