IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

PHP petlje

FOR petlje

Napišimo for petljom brojeve od 10 do 20:

for ($i=10 ; $i < 21 ; $i++) {
  echo $i . "<br>";
}

Rezultat bi bio ispisivanje brojeva jedan ispod drugog od 10 do 20.

Znači FOR petlja se sastoji od FOR strukture i blok iskaza. FOR struktura ima tri nazovimo parametara. Prvi parametar je brojač petlje (promenjljiva $i) koji uzima vrednost početka brojanja. Drugi parametar je uslov do kog broja treba brojati, i treći parametar je za koju vrednost se brojač povećava nakon svake iteracije. Blok petlje se izvršava svaki put kad se poveća vrednost brojača. Parametri se odvajaju tačka zarezom.

DO WHILE petlja

Petlja DO WHILE se razlikuje od petlje WHILE po tome što se logički uslov nalazi na kraju. Znači iskaz, ili blok iskaza unutar petlje do while će se izvršiti bar jednom iako se možda logički uslov nikad neće ispuniti. Evo i primera:

$broj=1;
do {
  echo $broj . "<br>";
}
While ($broj<1);

Izlaz iz petlje

I pre ostvarivanja uslova petlje može se izaći iz nje iskazom BREAK. Kada se u petlji naidje na iskaz BREAK onda se prekida sve u petlji i nastavlja se od dela koda koji je posle petlje. Iskaz CONTINUE se koristi ako želimo momentalno krenuti na sledeću iteraciju petlje. Iskaz EXIT se koristi kada se želi prekinuti izvršenje čitave skripte.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija