IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Prioritet operatora

Kada se u jednom izrazu nadju više operatora onda redosled po kojima će se izvršavati operatori zavisi od njihovog prioriteta. Ukoliko dva i više operatora imaju isti prioritet onda se oni izvršavaju sa leva na desno ili obrnuto u zavisnosti od toga koji su operatori u pitanju – što se naziva asocijativnost. Sada će mo dati tabelu prioriteta operatora i to tako da najmanji prioritet imaju operatori pri vrhu a najveći pri dnu tabele. Napomena da smo sa "n/b" u tabeli označili ukoliko je asocijativnost takva da je sve jedno da li se izvršava sa leva na desno ili sa desna na levo.

Asocijativnost Operatori
Levo ,
Levo or
Levo xor
Levo and
Desno echo (ili print)
Levo =   +=   -=  *=   /=   .=   %=  &=   |=   ^=   ~=   <<=  >>=
Levo ?:
Levo ||
Levo &&
Levo |
Levo ^
Levo &
n/b = =   !=   ===
n/b <   <=   >  >=
Levo <<   >>
Levo +   -   .
Levo *   /   %
Desno !   ~   ++  --   (int)   (double)   (string)  (array)   (object)   @
Desno []
n/b new
n/b ( )

Najveći prioritet ima mala zagrada, zato uz pomoć malih zagrada možemo zaobići prioritete tako što ako želimo da se prvo izvrši nešto manjeg prioriteta stavimo to u malim zagradama. Na primer:

$a = (5 + 2) * 7;

Vrednost promenjljive biće 49 a da smo napisali:

$a = 5 + 2 * 7;

Bio bi 19 jer množenje ima veći prioritet tako da će se prvo pomnožiti 7 * 2 pa nakon toga rezultat toga će se sabrati sa 5. U prvom slučaju zbog zagrada će se prvo izvršiti sabiranje pa nakon toga rezultat sabiranja će se pomnožiti sa 7. Možemo koristiti neograničen broj malih zagrada i uvek će se prvo izvršavati onaj izraz koji se nalazi u zagradi koja je najviše ugnježdena.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija