IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Tastatura i miš (EVENT atributi)

event.altKey = true | false | 1 | 0 - altKey vraća logičku vrednost true ili 1 ako je ALT dirka na tastaturi pritisnuta, ili false, odnosno 0 ako nije. Evo primera:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function drzi(event){
   if (event.altKey == 1) {
      alert("Vi držite ALT tipku!");
   }else{
      alert("ALT tipku ne držite trenutno!");
   }
}
</script>
</head><body onmousedown="drzi(event)">
Alert &#263;e vam re&#263;i da li držite tipku ALT ili ne. Ako želite da vam javi da
držite, morate držati ALT i u isto vreme mišem kliknuti bilo gde na stranici
</body></html>

event.ctrlKey = true | false | 1 | 0 - Potpuno identično kao i altKey samo što je u pitanju CTRL tipka umesto ALT

event.shiftKey = true | false | 1 | 0 - Potpuno identično kao i altKey samo što je u pitanju SHIFT tipka umesto ALT

event.button = 0 | 1 | 2 - Odredjuje koji ste klik mišem izvršili i to tako da 0 znači da ste izvršili levi klik mišem; 1 znači da ste izvršili srednji klik mišem (kod internet explorer je za tu funkciju broj 4); 2 znači da ste izvršili desni klik mišem. Evo primera:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function klikMis(event){
    if(event.button == 2){
        alert("Vi ste kliknuli desni klik mišem!");
    else{
        alert("Vi ste kliknuli levi klik mišem!");
    }
}
</script>
</head><body onmousedown="klikMis(event)">
Kliknite bilo kojim dugmetom mišem, bilo gde na stranici</p>
</body></html>

event.screenX i event.screenY - ove funkcije odredjuju x i y koordinate kursora u odnosu na ekransku površinu. Evo primera:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function misPomeraj(event){
    x=event.screenX;
    y=event.screenY;
    document.getElementById("txt1").value=x;
    document.getElementById("txt2").value=y;
}
</script>
</head>
<body onMouseMove="misPomeraj(event)">
<form>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br>
X koordinata kursora: <input type="text" size=10 id="txt1"><br>
Y koordinata kursora: <input type="text" size=10 id="txt2">
</form></body></html>

event.clientX i event.clientY -  Vraća koordinate tačke ekrana u kojoj je kliknuto. Evo primera:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function koordinate(event){
    x=event.clientX;
    y=event.clientY;
    alert("X koordinata je: " + x + ", Y koordinata je: " + y);
}
</script>
</head><body onmousedown="koordinate(event)">
<p>Klikni bilo gde na stranici, a alert prozor će pokazati koordinate u kojoj tačci ste kliknuli.</p>
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte