IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Tipovi podataka

Celi brojevi

Celi brojevi u JavaScript-u mogu biti predstavljeni u tri formata: u decimalnom (baza 10), u oktalnom (baza 8) i heksadecimalnom (baza 16). Decimalni celi brojevi se predstavljaju kao niz cifara (0-9) bez vodeće nule. Oktalni celi brojevi se predstavljaju kao niz cifara (0-7) predvođen sa nulom (“0”). Heksadecimalni celi brojevi se predstavljaju kao niz cifara (0-9) i slova (a-f ili A-F) predvođen sa nulom koju sledi slovo x (“0x” ili “0X”). Primer prestavljanja decimalnog celog broja deset (10) u tri brojna sistema je:

 • decimalnom: 10.
 • oktalnom: 012.
 • heksadecimalnom: 0xA.

Broj 0 ispred oktalnih i oznaku 0x ispred heksalnih brojeva treba shvatiti kao oznake kako bi program razlikovao o kojim brojevima se radi.

Brojevi u pokretnom zarezu

Brojevi u pokretnom zarezu imaju sledeće delove: decimalni ceo broj, decimalnu tačku (“.”) i deo iza decimalne tačke. A može se napisati i kao eksponent  sa oznakama “e” ili “E”, praćen decimalnim celim brojem. Primeri brojeva u pokretnom zarezu su sledeći:

 • 3.1415
 • .1E12
 • -3.1E12
 • 2E-10

Boolean

Boolean tip podataka može imati samo dve vrednosti: true (tačno) i false (netačno).

Stringovi

Stringovi su znakovni podaci smešteni izmedju dvostrukih ili jednostrukih navodnika. Stringovi mogu biti tekstovi, brojevi, ili bilo koji znaci ali isključivo smešteni unuter navodnika. Evo par primera stringova:

 • "string"
 • "12cc34ccc"
 • "PRVA LINIJA druga linija"

U JavaScript stringovima možete koristiti i sledeće specijalne tekst oznake:

 • \b - pomeraj za jedno mesto ulevo (backspace),
 • \f - pomeraj jedan red dole (form feed),
 • \n - pomeraj na početak novog reda (new line),
 • \r - povratak (carriage return),
 • \t - tabulator (tab).

Takođe je često neophodno koristiti navodnike unutar samih navodnika koji definišu string. Korišćenje navodnika unutar stringa možete realizovati upotrebom obrnute kose crte ispred navodnika. Na primer:

navod = "<p>JavaScript je vrlo moćno <b>\"oružje\"</b>."

Primećujete da se kao string mogu koristiti i HTML kodovi !!!

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte