IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Ubacivanje slika ili drugih fajlova

U PHP-u postoje funkcije za upload fajlova korišćenjem specijalno ugrađenog (sistemskog) niza $_FILES. Evo skripte koja ubacuje slike preko forme i ujedno ispisuje tekst na slici:

<html><head><title>Upload slika</title><meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head><body><h2>Upload slika</h2><hr>
<?
if ($_POST"SBgumb"]!="Posalji"){
?>
<form method="POST" action="" enctype="multipart/form-data">
   <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="20480">
   <input type="file" size="25" name="slika"><br>
   <input type="submit" name="SBgumb" value="Posalji">
   <input type="reset" value="Reset">
</form>
<?
}else{
  if ($_FILES ['slika']['error'] > 0){
     echo 'Problem:';
     switch ($_FILES ['slika']['error']){
        case 1: echo 'Slika je prevelika pokusajte ponovo'; break;
        case 2: echo 'Slika je prevelika pokusajte ponovo'; break;
        case 3: echo 'Slika nije potpuno ucitana, pokusajte ponovo'; break;
        case 4: echo 'Slika nije ucitana, pokusajte ponovo'; break;
        case 6: echo 'Serverska greska, pokusajte ponovo'; break;
        case 7: echo 'Slika nije ucitana, pokusajte ponovo'; break;
        case 8: echo 'Slika nije ucitana, pokusajte ponovo'; break;
      }
      exit;
  }
  if ($_FILES ['slika']['size'] > 20480) { echo 'Slika je prevelika pokusajte ponovo'; exit;}
  if ($_FILES ['slika']['type']=='image/jpeg'){ $a="ok"; $b="jpg";}
  if ($_FILES ['slika']['type']=='image/png'){ $a="ok"; $b="png";}
  if ($a!="ok"){ echo'Problem: slika nije u okviru ponudjenih formata jpg i png, pokusajte ponovo)'; exit;}
  $upfile = $_FILES ['slika']['name'];
  if ( is_uploaded_file ($_FILES ['slika']['tmp_name'])){
     if ( !move_uploaded_file ($_FILES ['slika']['tmp_name'], $upfile)){
        echo 'Problem: Nije premestena slika u sajt';
        exit;
     }
  }else{
     echo 'Problem: Nismo ucitali sliku pod nazivom:';
     echo $_FILES ['slika']['name'];
     exit;
  }
  include 'povzi.php';
  $sql = "INSERT INTO slike (naziv) VALUES ('$upfile')";
  if (!mysql_query ($sql)) { echo "Nastala je greška pri unosu naziva slike u bazu podataka";}
  if ($b == "jpg"){ header ("location: jpeg.php?ime=$upfile");}
  if ($b == "png"){ header ("location: png.php?ime=$upfile");}
}
?>
</body></html>

Prvi red forme za upload podataka je:

<form method="POST" action="" enctype="multipart/form-data">

Nakon toga skriveno hidden polje OBAVEZNO se ubacuje pre polja za unos podataka, i UVEK se mora pisati. Ako ga izostavimo forma neće raditi!

<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="20481">

Uvek se u "name" piše MAX_FILE_SIZE. U "value" se definiše maksimalna veličina fajla koga uplodujemo preko forme. To je broj izražen u bajtima. Na primer ako želimo da maksimalna veličina fajla ne bude veća od 20 kB onda pišemo 20480 (20 x 1024). Sledeće polje je zapravo polje za upload:

<input type="file" size="25" name="slika">

Pod "size" odredjujemo broj znakova polja za upis kojeg vidimo u brouzeru. Pod "name" definišemo programsko ime fajla kojim baratamo kroz program (u našem slučaju kao što vidimo je na primer "slika", a možemo ga imenovati kako nam je volja).

Nakon submitiranja superglobalna promenjljiva $_FILE iz HTML forme "skuplja" sledeće vrednosti:

 • $ _FILES['slika']['name'] – Vrednost ove globalne promenjljive je naziv fajla kao što je u brouzeru korisnika.
 • $ _FILES['Userfile']['type'] – Vrednost je string tipa podataka. Na primer ako je gif slika uplodovana preko forme onda će vrednost biti string "image/gif". Ostali tipovi slika mogu biti na primer: "image/jpeg", "image/png" i tako dalje.
 • $ _FILES['Userfile']['size'] – Vrednost je ceo broj koji je jednak veličini uplodovanog fajla u bajtima. Ovo je jako bitna promenjljiva za bezbednost sajta, kao što će mo videti u nastavku.
 • $_FILES['userfile']['tmp_name'] – Privremeni direktorij gde će fajl biti smešten na serveru. Kada se završi izvršavanje skripte taj privremeni direktorij biće izbrisan tako da ako želimo zapamtiti sliku ili fajl moramo pre toga odredjenom funkcijom zapamtimo uplodovan fajl.
 • $_FILES['Userfile']['error'] – Ukoliko smo iz forme izašli sa nekom greškom (na primer fajl je veći nego što smo odredili) ova globalna varijabla će je zapamtiti pomoću celih brojeva, pa tako biće:
  • 0 – Nema greške.
  • 1 – fajl koji je pokušan da se uploduje premašuje vrednost koju smo zadali u formi (u našem slučaju je u hidden polju value = 20481 ili ti 20kB). Ali ovo nije dovoljno za bezbednost jel posetilac može sam izraditi formu koja će slati veće slike na našu adresu. Zato je potrebno proveriti veličinu slike redkom u kodu if ($_FILES['slika']['size'] > 20480)
  • 2 – Skoro isto kao u tački 1 (da ne komplikujemo).
  • 3 – Datoteka je učitana delimično.
  • 4 – Datoteka (fajl) nije učitana, odnosno nema je.
  • 6 – Nedostaje privremena mapa (uvedeno u PHP 4.3.10 i novije).
  • 7 - Neuspelo pisanje datoteke na hard disku hosta. Uvedena u PHP 5.1.0.
  • 8 – Zaustavljena ekstenzija upload fajla. Uvedena u PHP 5.2.0.

   Sve ove greške proveravamo sledećim kodom:

   if ($_FILES['slika']['error'] > 0){
      echo 'Problem:';
      switch ($_FILES['slika']['error']){
         case 1: echo 'Slika je prevelika pokusajte ponovo'; break;
         case 2: echo 'Slika je prevelika pokusajte ponovo'; break;
         case 3: echo 'Slika nije potpuno ucitana, pokusajte ponovo'; break;
         case 4: echo 'Slika nije ucitana, pokusajte ponovo'; break;
         case 6: echo 'Serverska greska, pokusajte ponovo'; break;
         case 7: echo 'Slika nije ucitana, pokusajte ponovo'; break;
         case 8: echo 'Slika nije ucitana, pokusajte ponovo'; break;
      }
      exit;
   }

Nastavimo sada sa objašnjenjem našeg koda. U nastavku sledi ključni red za bezbednost forme i unetih fajlova:

if ($_FILES['slika']['size'] > 20480){echo 'Slika je prevelika pokusajte ponovo'; exit;}

Naime, rekli smo da u formi u skrivenom polju, pomoću vrednosti "value" ograničavamo veličinu slike/fala koji se može ubaciti. Medjutim skriveno je u smislu da je nevidljivo u internet pregledniku ali ako stranu skinemo sa neta i ubacimo u nekom HTML programu za editovanje neće biti nevidljivo. Naime želim da kažem da zlonamerni posetilac može napraviti sam formu koja će slati veličinu slike po njegovoj volji na našu skriptu za upload. Sistemski niz $_FILES ['Userfile'] ['error'] sa svojim vrednostima nam ne može pomoći jer on samo čita i prati sve ono što radi forma. Za pravu zaštitu zapravo služi sistemska promenjljiva $_FILES['slika'] ['size'] jer sistem u njoj kao vrednost smešta pravu veličinu privremeno uplodovane slike bez ikakve veze sa formom. I sada uporedimo tu stvarnu veličinu slike sa onom koju mi očekujemo i ako je neko menjao formu za slanje ne može da nas obmane.

if ($_FILES['slika']['type']=='image/jpeg'){$a= "ok"; $b="jpg";}
if ($_FILES['slika']['type']=='image/png'){$a="ok"; $b="png";}
if ($a != "ok"){ echo 'Problem: slika nije u okviru ponudjenih formata (jpg, png)'; exit;}

Ovim kodom kao prvo i osnovno dajemo da se uploduju samo slike i to ne sve već samo one koje imaju formate jpeg i png. Ako zadovoljava uplodovan format slike tada je "zastavica" $a = "ok". Takodje tu smo i definisali promenjljivu $b koju će mo kasnije koristiti.

$upfile = $_FILES['slika']['name'];
if (is_uploaded_file ($_FILES['slika']['tmp_name'])){
   if (!move_uploaded_file ($_FILES['slika']['tmp_name'], $upfile)){
      echo 'Problem: Nije premesten slika u sajt';
      exit;
   }
}else{
   echo 'Problem: Nismo ucitali sliku pod nazivom:';
   echo $_FILES['slika']['name'];
   exit;
}

E u ovom delu koda već konkretno trajno memorišemo fajl na hostu. Promenjljivom $upfile odredjujemo ime slike. Ako želimo da je ime nepromenjeno sa onim koje je i korisnik uneo pišemo kao u skripti a ako želimo da damo novo ime samo ga dodamo kao string toj promenjljivoj. Takodje možemo odrediti i neki folder u kome će mo smestiti našu sliku. U našem konkretnom slučaju folder je isti u kome je smeštena i skripta za upload. Naravno sve to možemo promeniti recimo možemo kreirati novi folder "slike" pa će biti:

$upfile = "/slike/".$_FILES["slika"]["name"];

Fukcija is_uploaded_file ( $_FILES ['slika']['tmp_name'] ) proverava da li postoji privremen uplodovan fajl $_FILES ['slika']['tmp_name']. Ako postoji funkcija vraća "true" i nastavlja sa skriptom. Ako ne postoji privremeni uplodovan fajl funkcija vraća "false", ispisuje "nismo ucitali sliku pod nazivom: ispisujemo naziv fajla" i završavamo sa skriptom naredbom exit.

Funkcije koja služi za trajno prebacivanje privremenog fajla, na server je:

move_uploaded_file ($_FILES['slika']['tmp_name'], $upfile)

Znači ovim redom koda konačno sliku/fajl smeštamo na mesto u hostingu gde želimo i pod kojim imenom želimo kao što smo definisali u promenjljivoj $upfile. A ona privremena slika se briše nakon izvršenja skripte.

Funkciju move_uploaded_file() smo smestili u IF da bi ujedno proverili da li smo uspešno trajno memorisali uplodovan fajl. Ako je sve ok onda IF zbog znaka negacije " ! " ispred funkcije vraća "false" i nastavljamo sa izvršenjem ostatka skripte, a ako je došlo do greške pa fajl nije uplodovan trajno IF vraća "true" pa se ispisuje tekst "Problem: Nije premesten slika u sajt" i prekidamo sa izvršenjem skripte naredbom exit.

U nastavku skripte imamo sledeći deo:

include 'povzi.php';
$sql = "INSERT INTO slike (naziv) VALUES ('$upfile')";
if (!mysql_query ($sql)){
   echo "Nastala je greška pri unosu naziva slike u bazu podataka";
}

Sada možemo naziv mesta na hostingu gde smo smestili fajl memorisati u bazu podataka, to jest u konkretnom našem slučaju u tabeli "slike", kolona "ime". Ovde ne moramo koristiti fnkciju addslashes () jer u nazivima fajlova na hard disku ne mogu da se nadju naši nepoželjni znaci. Ono što je bitno ovde je to da smo dakle u tabeli smestili samo "string" naziva lokacije fajla a ne sam fajl. Možemo takodje smeštati i fajlove u bazu ali je zbog brzine izvršavanja skripte bolje ovako.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija